مراحل ثبت رسمی واقعه ازدواج

1- مراجعه به دفترخانه و ارائه مدارک لازم برای گرفتن معرفی‌نامه آزمایشگاه
2- مراجعه به آزمایشگاه‌های مجاز جهت انجام آزمایشات لازم.
3- مراجعه به دفترخانه جهت تكميل مدارك و ارائه جواب ازمايش
4- حضور در دفترخانه جهت ثبت و اجراي مراسم
5- مراجعه به دفترخانه جهت تحويل مدارك و سند نكاحيه

وام ازدواج