مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای صدور معرفینامه ازمایشگاه :
1- اصل شناسنامه زوجین
2- اصل کارت ملی زوجین
3- نفری یک قطعه عکس 4*3
4- شناسنامه وکارت ملی پدر زوجه
5- درصورت مطلقه بودن زوجه اصل سند طلاق
6- در صورت فوت پدر زوجه ، اصل گواهی فوت

وام ازدواج